Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Stichting PrimAH is een bovenschoolse organisatie die werkt vanuit een clusterindeling. De drie grootste scholen zijn vertegenwoordigd door twee ouders en twee leerkrachten. De overige negen scholen worden eveneens vertegenwoordigd door twee ouders en twee leerkrachten. In totaal bestaat de GMR uit 8 leden.

De Wet Medezeggenschap Scholen bepaalt dat de GMR instemmings- en adviesbevoegdheid heeft op een groot aantal beleidsonderdelen, op bovenschools niveau.

De GMR komt gemiddeld vijf keer per jaar bijeen. De vergaderingen van de GMR zijn in principe openbaar. Indien men een vergadering bij wil wonen, dient men dit tenminste 24 uur voor aanvang van de vergadering te melden bij de secretaris.

Data van de GMR-vergaderingen zijn op te vragen bij het stafbureau.

Voorzitter GMR: Mariska Raven – Damveld, leerkracht obs de Eshoek, Annen

Secretariaat via secretaris.gmr@primah.org