Schoolgids & Schoolplan

De  schoolgids van de kameleon vindt u hier

De schoolgids geeft praktische en inhoudelijke informatie over het onderwijs op onze school. De inhoud van de schoolgids geeft u een beeld van de gang van zaken op de Kameleon.

De informatie in deze gids is bestemd voor ouders die op zoek zijn naar een goede basisschool voor hun kind en voor ouders/ belangstellenden die extra informatie willen over de gang van zaken in het schooljaar 2023-2024. 

Nieuwe ouders nodigen wij graag uit om een afspraak te maken. U bent van harte welkom om sfeer te proeven en vragen te stellen.

Wat staat er in de schoolgids?

Na een korte schets van onze school vindt u in deze schoolgids informatie over:

  • Wat leren de kinderen op onze school
  • De zorg voor kinderen
  • Wat ouders en school van elkaar mogen verwachten
  • De sfeer op onze school
  • De resultaten en verbeterpunten van onze school

Uitgave schoolgids

Zo spoedig mogelijk in het nieuwe schooljaar wordt de nieuwe schoolgids op onze website geplaatst. Ouders worden hierover geïnformeerd in onze nieuwsbrieven. De medezeggenschapsraad heeft samen met het team de inhoud van deze schoolgids bepaald en heeft ingestemd om deze schoolgids uit te geven.

Schoolplan

In het schoolplan geven wij u een beeld van het heden en de toekomst. Wat zijn de specifieke kenmerken van onze school op dit moment en waaraan herkent u onze school over 4 jaar?
Dit schoolplan is voor de periode 2023- 2027. Het is opgesteld volgens het format van “Schoolmonitor”. Bovenschools zijn keuzes gemaakt voor de ontwikkeling in de komende jaren. Daarnaast zijn in dit schoolplan schoolspecifieke beleidspunten opgenomen.
Om dit schoolplan te schrijven hebben wij als team metingen gedaan; wie zijn wij, welke ontwikkelingen hebben we tot nu toe doorlopen en welke weg willen we met zijn allen inslaan?

We hebben niet alleen naar ons zelf gekeken, ook de ouders en leerlingen hebben een belangrijke rol gespeeld in het schrijven van dit schoolprofiel. Ouders en leerlingen hebben kunnen aangeven wat ze van onze school vinden en welke ontwikkelingen ze graag zouden willen zien voor de toekomst.

Het gegeven dat ouders en leerlingen met ons meedenken over het onderwijs vinden wij heel belangrijk. Wij willen leerlingen van onze school op een speelse, ontdekkende manier leren om zelfstandig te zijn. Maar ook bewust laten worden dat ze er mogen zijn in de maatschappij.
Om een goed beeld te krijgen van hoe wij de toekomst van onze school zien moet u dit schoolplan zeker lezen.

U kunt het schoolplan hier downloaden.

Schoolondersteuningsprofiel ( SOP )

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. Met de invoering van passend onderwijs is iedere school verplicht om een SOP op te stellen. In het SOP staat welk aanbod aan onderwijs, zorg en hulp de school kan bieden bij de verschillende orthobeelden. Daarnaast staat beschreven welke middelen en kennis de school hiervoor ter beschikking heeft. Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod.

Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

Stichting PrimAH heeft een SOP opgesteld. De Kameleon heeft het SOP aangevuld met schoolspecifieke onderdelen (zie bijlage). De extra hulp is verschillend per school, daarom is een leerling soms beter op haar of zijn plek op een andere school. De school waar het kind is aangemeld gaat, samen met met ouders op zoek naar de beste plek voor het kind. Dit is de zorgplicht die de school heeft. Het SOP is een groeidocument (een leer- en ontwikkeldocument).