Leden MR

Wat is de MR?

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met school-organisatorische zaken. De Rijksoverheid vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een medezeggenschapsraad. Besluiten die de directie en/of het schoolbestuur nemen, worden voorgelegd aan de MR. Sinds 1981 bestaat er een wettelijke regeling voor de medezeggenschap in het onderwijs. De huidige Wet medezeggenschap op Scholen (Wms) wordt met regelmaat geactualiseerd. Zie voor de huidige informatie: www.infowms.nl

De MR van de Kameleon

Elke basisschool heeft dus een MR, waarin zowel personeelsleden als ouders zitting hebben. De MR van De Kameleon bestaat uit 6 leden, waarvan drie personeelsleden gekozen door het personeel en drie ouderleden gekozen door de ouders. In de MR mogen geen directieleden zitting hebben. Dat komt omdat het bestuur de directie kan opdragen om zaken namens het bestuur met de MR te bespreken. De directeur is tijdens de meeste vergaderingen (deels) aanwezig om de MR van informatie te voorzien. De medezeggenschapsraad vergadert ca. 5 keer per schooljaar, voorafgaande aan de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) – vergaderingen. De data van de MR vergaderingen worden in de nieuwsbrief gepubliceerd. De vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in school. De samenstelling van de MR is als volgt:

Oudergeleding

Michel Clement – voorzitter

Martine Nuijt – lid

Menne Renia – lid

Personeelsgeleding

Margriet Brouwer – lid

Sandra Roek – lid

Tanja Hadderingh – lid

Contact met de MR; mr.kameleon@primah.org

Wat is het verschil met de oudercommissie?

De MR en de oudercommissie spannen zich in om samen met het team van de Kameleon een goede school te zijn en te blijven. De ouderraad bestaat uit ouders die helpen bij allerlei schoolactiviteiten. De MR houdt zich meer bezig met het beleid en de organisatie van de school.