Leden MR

Wat is de MR?

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met school-organisatorische zaken. De Rijksoverheid vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een medezeggenschapsraad. Besluiten die de directie en/of het schoolbestuur nemen, worden voorgelegd aan de MR. Sinds 1981 bestaat er een wettelijke regeling voor de medezeggenschap in het onderwijs. De huidige Wet medezeggenschap op Scholen (Wms) wordt met regelmaat geactualiseerd. Zie voor de huidige informatie: www.infowms.nl

De MR van de Kameleon

Elke basisschool heeft dus een MR, waarin zowel personeelsleden als ouders zitting hebben. De MR van De Kameleon bestaat uit 6 leden, waarvan drie personeelsleden gekozen door het personeel en drie ouderleden gekozen door de ouders. In de MR mogen geen directieleden zitting hebben. Dat komt omdat het bestuur de directie kan opdragen om zaken namens het bestuur met de MR te bespreken. De directeur is tijdens de meeste vergaderingen (deels) aanwezig om de MR van informatie te voorzien. De medezeggenschapsraad vergadert ca. 5 keer per schooljaar, voorafgaande aan de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) – vergaderingen. De data van de MR vergaderingen worden in de nieuwsbrief gepubliceerd. De vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in school. De samenstelling van de MR is als volgt:

Oudergeleding

Michel Clement – voorzitter

Xandra van Zon – lid (en vice-voorzitter GMR)

Sander Muskee – lid

Personeelsgeleding

Margriet Brouwer – lid

Sandra Roek – lid

Manon Prinsen – lid

Contact met de MR; mr.kameleon@primah.org

Wat is het verschil met de oudercommissie?

De MR en de oudercommissie spannen zich in om samen met het team van de Kameleon een goede school te zijn en te blijven. De ouderraad bestaat uit ouders die helpen bij allerlei schoolactiviteiten. De MR houdt zich meer bezig met het beleid en de organisatie van de school.

De gemeenschappelijke medezeggenschapraad (GMR)

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Stichting PrimAH is een bovenschoolse organisatie. De Wet Medezeggenschap Scholen bepaalt dat de GMR instemmings- en adviesbevoegdheid heeft op een groot aantal beleidsonderdelen.

De GMR houdt zich bezig met beleid op bovenschools niveau, dus allerhande zaken die alle scholen aangaan.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Stichting PrimAH is een bovenschoolse organisatie. De Wet Medezeggenschap Scholen bepaalt dat de GMR instemmings- en adviesbevoegdheid heeft op een groot aantal beleidsonderdelen. De leden van de GMR vervullen deze functie zonder last of ruggenspraak.

Sinds aanvang van het schooljaar 2018-2019 heeft de GMR een nieuwe, compacte organisatievorm. De GMR bestaat uit 8 leden: 4 personeelsleden en 4 ouders. De 8 personen vertegenwoordigen scholen uit 2 clusters. Voor meer informatie zie www.primah.org.

Wat zijn de taken?

Besluiten die de directie en/of het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Op zijn beurt kan de medezeggenschapsraad elk standpunt dat zij heeft te allen tijde kenbaar maken aan de directie of het bestuur. De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen zoals:

* verbetering van het onderwijs

* het kiezen van leermethodes

* personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie)

* het schoolplan

* de besteding van geld en gebouwen

* het vaststellen van vakanties en vrije dagenindividuele leerlingenbegeleiding en -zorg

* veiligheid (in en rond de school)

Wat betekent de MR voor mij als ouder?

Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: stel uw kind wordt gepest en u bespreekt dat met de leerkracht en eventueel de directeur om samen naar een oplossing te zoeken. Indien u het niet eens bent met het pestbeleid dat op school gevoerd wordt, dan kunt u dit bespreken met de MR. De MR kan vervolgens aan de directie voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

Hoe kom je in de MR?

De ouders in de oudergeleding worden door en uit de ouders van de school gekozen. Alle ouders mogen zelf kiezen (actief kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht). Als er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven. Elk ouderlid neemt voor drie jaar zitting in de MR, maar mag zich vervolgens voor nog een termijn verkiesbaar stellen.

Wat zijn de bevoegdheden?

De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) onderscheidt een drietal algemene rechten voor de MR:

Informatierecht

Het informatierecht houdt in dat het bevoegd gezag (bestuur, bovenschools management en directie) de MR alle inlichtingen, die hij/zij voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft, tijdig verstrekt. Het bevoegd gezag moet dit ongevraagd doen, maar moet ook op verzoeken van de MR ingaan.

Recht op overleg

Het recht op overleg houdt in dat de MR ten minste twee keer per jaar door het bevoegd gezag in de gelegenheid wordt gesteld de algemene gang van zaken in de school te bespreken. Het bevoegd gezag en de MR komen ook bijeen indien daarom onder opgave van redenen door een van de partijen wordt verzocht.

Initiatiefrecht

Het initiatiefrecht betekent dat de MR bevoegd is tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. Bovendien mag de MR daarover aan het bevoegd gezag voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. Daarnaast heeft de MR de volgende bijzondere bevoegdheden:

Instemmingsrecht

Het instemmingsrecht wil zeggen dat voor bepaalde in het reglement van de MR genoemde besluiten het bevoegd gezag vooraf de instemming van de MR nodig heeft. Het bevoegd gezag mag het besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt.

Adviesrecht

Bij het adviesrecht gaat het erom dat bij een aantal in het reglement vastgelegde aangelegenheden het bevoegd gezag advies moet vragen aan de MR. Bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellen van een nieuwe directeur. Het bevoegd gezag mag een advies beargumenteerd naast zich neerleggen.